Voor verwijzers

Beroepsprofiel artsen Musculoskeletale geneeskunde (MSK).

Musculoskeletale geneeskunde (MSK) is een medisch vakgebied gericht op diagnostiek, niet operatieve behandeling en secundaire preventie van klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Belangrijk is de netwerkfunctie waarbij triage naar de eerste lijn zodra mogelijk en ziekenhuiszorg indien noodzakelijk, zorgt voor het afschalen van zorg voor het grote volume patiënten dat zich met deze klachten presenteert.

De MSK arts is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van pijn en disfunctie van het houding- en bewegingsapparaat. Het doel is de patiënt weer optimaal te laten functioneren door de verstoorde werking van de beweegketen te corrigeren.

De MSK arts stelt zijn diagnose op middels speciële anamnese en systematisch algemeen lichamelijk onderzoek van het houding- en bewegingsapparaat. Daarnaast vindt er oriënterend orthopedisch en neurologisch onderzoek plaats gevolgd door manueel geneeskundig onderzoek, bestaande uit beweegketen onderzoek, analyse van compensatiepatronen, stand- en functie onderzoek en toepassen van belastingsstrategieën. Tevens behoort het uitvoeren van beeldvormend onderzoek c.q. de interpretatie van de uitkomsten van reeds verrichte aanvullende beeldvorming (röntgenonderzoek, MRI, echografie en functionele doorlichting) tot de diagnostische mogelijkheden. Op indicatie wordt het onderzoek aangevuld met diagnostische injecties.

Op basis van de bevindingen uit het diagnostisch onderzoek wordt samen met de patiënt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd, óf wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of paramedicus.

De MSK arts maakt gebruik van de volgende behandelmodaliteiten:

  • manuele behandeltechnieken;
  • medicamenteuze behandeling;
  • minimaal invasieve pijnbestrijdingstechnieken middels injecties;
  • voorlichting/coaching/gerichte oefenadviezen tevens gericht op secundaire preventie;
  • aansturen, monitoren en waar nodig aanpassen van het complete behandelplan.

Beroepsprofiel artsen Musculoskeletale geneeskunde (MSK).

Het werkterrein van de MSK arts 

De MSK arts werkt voornamelijk extramuraal. Verwijzing vindt plaats door huisartsen en door medisch specialisten, zoals orthopedisch en neurochirurgen, sportartsen, neurologen en revalidatieartsen. Daarnaast komt een deel van de patiënten op eigen initiatief bij de MSK arts terecht (zelfverwijzers).

Het werkterrein van de MSK arts is tweeledig:

  1. Veel van de klachten die zich voordoen aan het houding-, steun- en bewegingsapparaat worden geduid als aspecifiek. Veelal blijkt dat dergelijke klachten enerzijds atypisch zijn en anderzijds berusten op functie- c.q. bewegingsstoornis (ICPC, WHO 2002). Deze klachten van bewegingsbeperking en/of pijn gaan gepaard met disfunctie van afzonderlijke gewrichten dan wel van een gehele bewegingsketen c.q. diverse gewrichten. Het kunnen onderkennen en duiden van deze reversibele functiestoornissen en het determineren van de bron van de pijn, vormt de essentie van het vakgebied van de MSK arts. De MSK arts stelt een diagnose op basis van een beoordeling van houding-, stand- en functiestoornissen, oriënterend mechanisch/orthopedisch en neurologisch onderzoek en beeldvorming. Op basis hiervan kan de MSK arts adequaat zelf behandelen of doorverwijzen naar het juiste specialisme. Dit voorkomt operaties en toewijzing van eerstelijnsklachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat aan een hooggekwalificeerde specialist. Een dergelijke beoordeling door de MSK arts leidt tot effectieve en efficiënte behandelingen. Tevens voorkomt het een langdurige symptoom bestrijdende behandeling bij een paramedicus.
  2. De MSK arts is deskundig op het gebied van behandeling en begeleiding van patiënten met reversibele functiestoornissen van het bewegingsapparaat die leiden tot of voortkomen uit pijn, overbelasting, immobiliteit, acuut en/of chronisch letsel. De MSK arts heft met manuele behandeltechniek, adviezen, medicatie en/of minimaal invasieve technieken - een functiestoornis op. Hiermee wordt de vicieuze cirkel van pijn of ongemak, ontstaan door een bewegingsbeperking, doorbroken

Meer informatie en downloads

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG)

De NVAMG is de landelijke beroepsvereniging van artsen die de Musculoskeletale Geneeskunde beoefenen. De vereniging heeft op dit moment (2016) 154 leden. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de Musculoskeletale Geneeskunde in de ruimste zin en het behartigen van de belangen van haar leden.